ศูนย์ฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ ( AQUATIC  STADIUM )  

เป็นสระมาตรฐานจำนวน 3 สระ ใช้ในการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ โปโลน้ำ ประกอบด้วย

 

สิ่งอำนวยความสะดวก
การใช้
 
1. สนามแข่งขันว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 20 x 50 x 2 เมตร 
2. สนามแข่งขันกระโดดน้ำขนาดมาตรฐาน 20 x 25 x 5.5 เมตร
3. สนามฝึกซ้อมว่ายน้ำ 12.5 x 25 x 90 เมตร
4. อัฒจรรย์ ความจุ 4,000 ที่นั่ง พร้อมที่นั่งประธาน
5. ห้องพักนักกีฬา 2 ห้อง
6. ห้องพักกรรมการ 2 ห้อง พร้อมเครื่องปรับอากาศ
7. ห้องทำงานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 4 ห้อง
    พร้อมเครื่องปรับอากาศ
8. ไฟฟ้าส่องสว่าง 1,500 Lux                    - แข่งขันว่ายน้ำ
                 - แข่งขันโปโลน้ำ
                 - แข่งขันกระโดดน้ำ
                 - กีฬาทางน้ำอื่นๆ