ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ภารกิจ

ปรัชญา
  มุ่งมั่นพัฒนา  นำกีฬาสู่ชุมชน  พัฒนาคนให้สมบูรณ์       

ปณิธาน
  ศูนย์กีฬา  มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคนโดยการใช้กีฬาเป็นสื่อ ให้คนเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ   

วิสัยทัศน์
  เป็นศูนย์กลางให้ความรู้ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สนับสนุนพันธกิจด้านวิชาการ การกีฬา และศิลปวัฒนธรรม  
 
พันธกิจ
1.  ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้บริการและสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกาย และการกีฬา แก่นิสิตบุคลากรภายใน และประชาชนทั่วไป 
2.  ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้บริการและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาทีมชาติไทย 
3.  ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้การสนับสนุนกิจกรรมกีฬา และวิชาการของประเทศชาติ และนานาชาติ 
4.  ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กร เพื่อหารายได้จากการให้บริการ จากกิจกรรมการออกกำลังกายหรือการกีฬา หรืองานด้านวิชาการ

ภารกิจ
1.  ให้บริการด้านการเรียน  การสอน  และสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
2.  ให้บริการด้านการกีฬา และวัฒนธรรมกีฬา  เพื่อส่งเสริม และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
3.  สนับสนุนในการจัด และดำเนินการแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายนอกที่ขอรับการสนับสนุน 
4.  ส่งเสริมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และเผยแพร่กิจกรรมด้านการกีฬาให้แก่เยาวชน ประชาชนที่อยู่รอบบริเวณชุมชนมหาวิทยาลัย 
5.  ให้การสนับสนุนและเป็นสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาให้แก่นักกีฬาทีมชาติ  นักกีฬาของมหาวิทยาลัย  และสมาคมต่าง ๆ 
6. ศูนย์กีฬาเป็นหน่วยงานที่หารายได้จากการให้บริการสถานที่ เพื่อดำเนินกิจการของศูนย์กีฬา