ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความเป็นมาสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดการแข่งขัน
ในเดือนธันวาคม2541โดยทางรัฐบาลได้มองหาสถานที่ที่เหมาะสมในการสร้างสนามกีฬาเพื่อรองรับการแข่งขัน กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 และได้เลือกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์เป็นสถานที่จัดสร้างสนามฝึกซ้อมและสนามแข่งขันหลัก เมื่อดำเนินการ ก่อสร้างเสร็จ มหาวิทยาลัยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระนาม "สิรินธร" 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นชื่อสนามกีฬาว่า "ศูนย์กีฬาสิรินธร" ซึ่งศูนย์กีฬาสิรินธร ประกอบด้วยอาคารและสนามแข่งขันต่าง ๆ ดังนี้

1. อาคารกีฬา 1 
2. อาคารกีฬา 
3. อาคารกีฬา 
4. อาคาร Sub Press Center
5. สนามฝึกซ้อมยิงธนู
6. สนามฝึกซ้อมและแข่งขันซอฟท์บอล
7. สนามฝึกซ้อมและแข่งขันรักบี้ฟุตบอล
8. สนามกีฬากลาง ประกอบด้วยสนามแข่งขันฟุตบอล และสนามกรีฑา
9. พร้อมด้วยอัฒจรรย์ผู้ชม
10. อาคารปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ ประกอบด้วยสระว่ายน้ำ 50 เมตร 1 สระ 
11. สระวายน้ำ 25 เมตร 1 สระ และสระกระโดด 1 สระ

ในการนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดศูนย์กีฬาสิรินธร
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2541

ในปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 4 -10 ธันวาคม พ.ศ.2542
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ทำการก่อสร้างสนามเทนนิส จำนวน 5 สนาม และมหาวิทยาลัยสมทบจ่ายเพิ่มเติมจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่ง

ในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขึ้น โดยกำหนดให้เป็นหน่วยงานในกำกับที่หารายได้มาเลี้ยงตนเอง ซึ่งในศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกอบด้วยศูนย์กีฬาสิรินทร และสนามกีฬาเทนนิส สนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง และสนามฟุตบอลของ มศว ประสานมิตร

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 1 –26 มกราคม 2550 โดยใช้ศูนย์กีฬาสิรินธร เป็นสนามแข่งขันหลัก จัดการแข่งขัน 23 ชนิดกีฬา

ในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสนามแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 8 - 18 สิงหาคม 2550 โดยใช้สนามกีฬากลางเป็นสนามแข่งขันฟุตบอล อาคารกีฬา 1 ใช้แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ศูนย์ฝึกปฏิบัติการทางน้ำ ใช้แข่งขัน
โปโลน้ำ และอาคารกีฬา 2 และอาคารกีฬา 3 ใช้เป็นสนามฝึกซ้อมกีฬาวอลเล่ย์บอล

ในปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฏาคม 2552 ซึ่งประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ด้วยความพร้อมของสถานที่ปัจจุบันนี้ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านการเรียนการสอนของคณะพลศึกษา สนับสนุนการเรียนการสอน
ของวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ สนับสนุนการฝึกซ้อมกีฬาของนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬาเชื่อมความ
สัมพันธ์ 6 สถาบัน และการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ให้บริการแก่สมาคมกีฬาต่างๆ ที่มีความประสงค์จะขอใช้สถานที่ในการเก็บตัวและฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในนาม
ทีมชาติไทยนอกจากนั้นยังให้บริการในด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้แก่นิสิตบุคลากรและประชาชนทั่วไปและภายในอาคารกีฬา 2 ได้จัดห้อง Weight Training สำหรับผู้ที่
ต้องการออกกำลังกายโดยเฉพาะ