หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินรายได้ ค่าบำรุงสกอร์บอร์ด

 

หลักเกณฑ์การจัดเก็บ

วิธีการจัดเก็บ

1.  ค่าบำรุงสกอร์บอร์ด ชั่วโมงละ 
1,200  บาท 
2.  ค่าประกัน 

ความเสียหาย ครั้งละ 10,000  บาท


1.  ให้ผู้ขอใช้สกอร์บอร์ด ชำระค่าบำรุงการใช้สกอร์บอร์ด ในอัตรา ที่กำหนดพร้อมค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ควบคุมสกอร์บอร์ด ในอัตรา 200  บาท/ชม 
2.  ให้ผู้ใช้ชำระเงินค่าประกันความเสียหาย ในอัตราที่กำหนดและจะคืนเงินให้แก่ผู้ใช้เมื่อสิ้นสุดการใช้ และไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น 

  หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินรายได้ ค่าบำรุงการใช้ห้อง

 

ขนาดห้อง

หลักเกณฑ์การจัดเก็บ
ค่าไฟฟ้า
(บาท)

ค่าบำรุง
(บาท)

ค่าไฟฟ้า
(บาท)

1.  ห้องขนาดไม่เกิน 50  ตร.ม.
- การเช่าเฉพาะช่วงเวลา
- การเช่าต่อเนื่อง

150/ครั้ง 
-
-

300/วัน 
3,000/เดือน 
30,000/ปี 

 

60/ชม
6,000/เดือน 

2.  ห้องขนาด 51 - 100 ตร.ม.
- การเช่าเฉพาะช่วงเวลา 
- การเช่าต่อเนื่อง 

200/ครั้ง 
-
-

400/วัน 
4,000/เดือน 
40,000/ปี 

 

120/ชม
12,000/เดือน 

3.  ห้องขนาด 101 - 200 ตร.ม.
- การเช่าเฉพาะช่วงเวลา 
- การเช่าต่อเนื่อง 

300/ครั้ง 
-
-

500/วัน 
5,000/เดือน 
50,000/ปี 

 

200/ชม
15,000/เดือน 


วิธีการจัดเก็บ
  
1.  ค่าเปิดสนาม หมายถึง ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ผู้อำนวยการ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบหมาย

2.  การเก็บค่าบำรุงการใช้ห้อง เพื่อการเรียนการสอนหรือการประชุมสัมมนาหรือเพื่อใช้เป็นสำนักงานหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่สมควร
จากผู้ใช้ตามอัตราที่กำหนด หรือตามที่ผู้อำนวยการศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นสมควร   

3.  การเช่าแบบต่อเนื่องให้ผู้เช่า เสียค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามที่กำหนดหรือ ติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้า โดยคิดค่าไฟฟ้า หน่วย (Unit)
ละ ไม่น้อยกว่า 5 บาท 

4.  ให้ผู้ใช้ชำระเงินค่าประกันความเสียหาย ไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและจะคืนเงินให้แก่ผู้ใช้เมื่อสิ้นสุดการใช้ และไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น    หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินรายได้ ค่าบำรุงการใช้สนามกีฬา 

 

สถานที่

หลักเกณฑ์การจัดเก็บ
ค่าเปิดสนาม
(บาท)

ค่าบำรุงสนาม
(บาท)

ค่าไฟฟ้า
(บาท)


มศว ประสานมิตร

สนามฟุตบอล 

300/ครั้ง 

700/ชม 
3,000/วัน 

 

500/ชม 

สนามบาสกลางแจ้ง 

500/ครั้ง 

400/ชม 
3,000/วัน 

 

50/ชม 

สนามเทนนิส 

300/ครั้ง 

100/สนาม/ชม 
600/สนาม/วัน 
10,000/สนาม     
/เดือน

 

50/สนาม/ชม 

โรงยิมส์คณะพลศึกษา 

500/ครั้ง 

1,000/ชม 
5,000/วัน 

 

500/ชม 


มศว องครักษ์

อาคารกีฬา 1 

5,000/ครั้ง

1,200/ชม
8,000/วัน

 

 2,500/ชม 

อาคารกีฬา 2 

4,000/ครั้ง

1,000/ชม
5,000/วัน

 

1,000/ชม 

 

อาคารกีฬา 3 

2,000/ครั้ง

600/สนาม/ชม
3,000/สนาม/วัน

 

   300/สนาม/ชม 

 

สนามแข่งขันซอฟท์บอล 

4,000/ครั้ง

1,000/ชม
5,000/วัน

 

500/ชม 

 

สนามกีฬากลาง 
-สนามฟุตบอล
-สนามกรีฑา
3,500/ครั้ง

700/ชม 
4,000/วัน 
1,500/ชม
5,000/วัน

 
1,000/ชม
สนามฟุตบอล 2/ 
สนามรักบี้ฟุตบอล 1,2,3/
สนามยิงธนูและสนามฝึกซ้อม
ซอฟท์บอล 
500/ครั้ง
500/ชม
 
-

สนามเทนนิส 

300/ครั้ง 
-

100/สนาม/ชม. 
1,200/สนาม/ชม. 
12,000/สนาม      
/เดือน 

 

50/สนาม/ชม 

อาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการกีฬา 
ทางน้ำ 

2,500/ครั้ง 
-

2,500/สระ/ชม. 
60,000/สระ/เดือน 

 

500/สระ/ชม 
10,000/สระ 
/เดือน 


วิธีการจัดเก็บ
  
1. ค่าเปิดสนาม หมายถึง ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ผู้อำนวยการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มอบหมาย 

2. การเก็บค่าธรรมเนียมรายวันให้ใช้ได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง

3. อัตราการจัดเก็บนี้ให้ส่วนลด  ดังนี้

3.1 หน่วยงานภายใน หรือสมาชิกของศูนย์กีฬา 30 - 50 % สำหรับค่าเปิดสนาม และค่าบำรุงสนาม
3.2 หน่วยราชการอื่น ไม่เกิน 30% สำหรับค่าเปิดสนาม และค่าบำรุงสนาม
3.3 การให้ส่วนลด ไม่รวมถึงค่าไฟฟ้า

นอกเหนือไปจากนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

4. ให้ผู้ใช้ชำระเงินค่าประกันความเสียหาย ไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  หรือ คณบดีคณะพลศึกษาแล้วแต่กรณี  และจะคืนเงินให้แก่ผู้ใช้เมื่อสิ้นสุดการใช้  และไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้น