การเป็นสมาชิก
เพื่อให้การบริการงานของศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11(2) และเป็นไปตามข้อ 6(2)
ของระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าด้วย  การบริหารงานศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2547ประกอบกับมติคณะกรรมการอำนวยการศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่  3 ตุลาคม พ.ศ. 2548 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

1. ประเภทของสมาชิก ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.1  สมาชิกประเภท ก ได้แก่ นิสิต บุคลากร และศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 
1.2  สมาชิกประเภท ข ได้แก่ครอบครัวของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1.3  สมาชิกประเภท ค ได้แก่ ประชาชนทั่วไป
 
2.ให้ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำบัตรประจำตัวสมาชิกให้กับสมาชิกทุกคนโดยสมาชิกต้องเสียค่าบัตรประจำตัวสมาชิก ท่านละ ๑๐๐ บาท

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการใช้บริการศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1.  อัตราค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก

 

ประเภทสมาชิก 

ค่าบริการ/ครั้ง
วิธีการจัดเก็บ

สมาชิกประเภท ก
สมาชิกประเภท ข 
สมาชิกประเภท ค


300
1,000

1.  ให้นิสิตทุกคนเป็นสมาชิกของศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ  
     โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม
     ระเบียบของมหาวิทยาลัยแล้ว
2.  บุคลากรและประชาชนผู้สนใจ สามารถสมัครเป็นสมาชิก ของศูนย์กีฬา
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ที่ ที่ทำการของศูนย์กีฬา  
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3.  สมาชิกสามารถออกกำลังกายในศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ  
    ได้ทุกสนามโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายยกเว้นในสนามกีฬาหรือกิจกรรมที่
     ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษและมีการ
     เรียกเก็บ ค่าบริการหรือมีประกาศของมหาวิทยาลัยหรือประกาศของ
     คณะกรรมการอำนวยการ ฯ กำหนดให้จัดเก็บค่าธรรมเนียม

 

2.  อัตราค่าบริการ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ 

 

ประเภทสมาชิก 

ค่าบริการ/ครั้ง
วิธีการจัดเก็บ

สมาชิกประเภท ก
สมาชิกประเภท ข 
สมาชิกประเภท ค
ไม่เป็นสมาชิก

20
20
20
20

การใช้ศูนย์ฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ ทุกครั้งให้ผู้ใช้ชำระค่าบริการกับเจ้าหน้าที่
ของศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกครั้ง

 

3.  อัตราค่าบริการ สนามเทนนิส(องครักษ์)

 

ประเภทสมาชิก 

ค่าบริการ
บาท/ชม/สนาม

ค่าไฟฟ้า 
บาท/ชม/สนาม

วิธีการจัดเก็บ

สมาชิกประเภท ก
สมาชิกประเภท ข 
สมาชิกประเภท ค
ประชาชนทั่วไป

10 
10
30
50

50
50
50
50

1. การใช้สนามเทนนิส ให้ผู้ใช้ชำระค่าบริการกับเจ้าหน้าที่
    ของศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒทุกครั้ง
2. การใช้สนามทุกครั้งต้องแจ้งความจำนง ด้วยทางใด
    ทางหนึ่งที่ศูนย์กีฬากำหนด

 

หลักฐานการสมัครสมาชิก

 
หลักฐาน


1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาบัตรข้าราชการ / พนักงาน / นิสิต
4. ใบรับรองแพทย์