นางสาวขวัญเรือน วสุอุดม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพิกุล ภูจักหิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายปิยะพงค์ ผลบุญ

นักวิชาการศึกษา

นายประเวศ ภู่ศรี

ผู้ช่วยช่าง 2

นายสุจิต หมั่นมั่นคง

ลูกจ้างรายวัน ศูนย์กีฬา

นายสุพจน์ นาคศรี

ลูกจ้างรายวัน ศูนย์กีฬา

นางสาวจงกลวรรณ โลกวิทย์

ลูกจ้างรายวัน ศูนย์กีฬา (ประสานมิตร)