สนามกีฬากลาง ( MAIN STADIUM ) 

เป็นสนามแข่งขันมาตรฐาน ใช้ในการจัดการแข่งขันฟุตบอล กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน ประกอบด้วย

 

องค์ประกอบของสนาม
  1. สนามแข่งขันกรีฑา ผิวยางสังเคราะห์
1.1 กรีฑาประเภทลู่ จำนวน 9 ลู่วิ่ง
1.2 กรีฑา ประเภทลานทุกชนิด
2. สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน 

 
สิ่งอำนวยความสะดวก
การใช้
  1. อัฒจรรย์ความจุ 4,000 ที่นั่ง พร้อมที่นั่งประธาน 
2. กระถางคบเพลิงแบบใช้ก๊าช 
3. ห้องพักนักกีฬา 4 ห้อง พร้อมเครื่องปรับอากาศ 
4. ห้องพักกรรมการ 4 ห้อง พร้อมเครื่องปรับอากาศ
5. ห้องทำงานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 2 ห้อง
พร้อมเครื่องปรับอากาศ
6. ห้องรับรอง 1 ห้อง พร้อมเครื่องปรับอากาศ 
7. สกอร์บอร์ด
8. ห้องเก็บตัวนักกีฬา 6 ห้อง พร้อมเครื่องปรับอากาศ 
                        - แข่งขันกรีฑา
                      - แข่งขันฟุตบอล