• สารจากผู้อำนวยการ

    ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว

สารจากผู้อำนวยการ

แนวทางการพัฒนาศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างยั่งยืน

          ภายหลังจากรับมอบภารกิจใหม่ในการบริหารจัดการศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มศว ซึ่งเป็นศูนย์กีฬาหลักของมหาวิทยาลัย จากการประมวลข้อมูลพื้นฐานถึงสภาพการณ์ ณ ปัจจุบัน ทั้งด้านกายภาพ โครงสร้างการบริหารองค์กรและองค์ประกอบอื่น ๆ ของศูนย์กีฬาฯ รวมถึงการรับฟังนโยบายระดับชาติและพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แนวทางการบริหารจัดการของระดับมหาวิทยาลัยและคณะพลศึกษา ตลอดจนการรับฟังความเห็นจากนิสิต คณาจารย์ บุคลากร รวมทั้งบุคคลและองค์กรภายนอกที่มีโอกาสใช้บริการศูนย์กีฬาฯ การพิจารณาจากองค์กรที่ถือเป็นคู่แข่งขันหรือดำเนินงานในลักษณะเดียวกันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับสิ่งที่เห็นและได้สัมผัสในมุมของผู้ใช้บริการของตนเองตลอดระยะเวลาหลายปี ผมคิดว่ามีองค์ประกอบ 3 ส่วนสำคัญซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในช่วงเวลาจากนี้ไปเพื่อยกระดับการให้บริการของศูนย์กีฬาฯ สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ดังประเด็นดังต่อไปนี้ครับ

          1. ด้านบุคลากร ผ่านกระบวนการกำหนดโครงสร้างการบริหารองค์กรและอัตรากำลังใหม่ให้มีความเหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน มุ่งเป็นองค์กรขนาดกะทัดรัดที่มีประสิทธิภาพ การสรรหาบุคลากรทดแทนในอัตราที่จำเป็นที่ว่างลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มงานกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่จัดตั้งขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้ การกำหนดอัตรากำลังใหม่ในตำแหน่งสำคัญที่ไม่เคยมีมาก่อนหน้านี้ในมหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่หลักในการให้บริการของศูนย์กีฬาฯ คือตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการที่จะจัดตั้งขึ้นมาใหม่เช่นกัน 

          2. ด้านกายภาพ การวางแผนปรับปรุง ซ่อมบำรุงสนามและอาคารกีฬาที่มีอยู่เดิม ที่หลายแห่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา รวมทั้งภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมภายในศูนย์กีฬาฯ ให้มีสภาพที่ดี สวยงามขึ้นในงบประมาณที่เหมาะสม รวมทั้งการวางแผนก่อสร้างสนามและอาคารกีฬาใหม่ ๆ เพื่อให้พร้อมสำหรับการให้บริการในภารกิจต่าง ๆ ได้หลากหลายยิ่งขึ้นในอนาคต โดยทุกขั้นตอนของการดำเนินการจะคำนึงถึงแนวทางการลดการใช้ทรัพยากร ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางมหาวิทยาลัยสีเขียว

          3. ด้านการให้บริการ ยกระดับการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้บริการด้านต่าง ๆ ของศูนย์กีฬาฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การวางแผนการใช้สนามและอาคารกีฬาเพื่อภารกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น พัฒนาวิธีการเข้าถึงบริการ ระบบการจองใช้บริการสนามกีฬาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความสะดวกของลูกค้าและการบริหารจัดการ พัฒนาและปรับปรุงช่องทางหารายได้เพิ่มเติมจากบริการที่มีอยู่เดิม และการปรับปรุงอัตราค่าบริการ ระบบสมาชิกให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการ ณ ปัจจุบัน เน้นประโยชน์แก่นิสิต บุคลากร และผู้ใช้บริการจากภายนอกตามลำดับ

          องค์ประกอบที่สำคัญเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ต้องนำไปพิจารณาร่วมกันกับคณะทำงานทั้งผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับอย่างเป็นกัลยาณมิตร เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดครับ โดยส่วนตัวผมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศูนย์กีฬาฯ ให้มีระบบนิเวศที่พรั่งพร้อมสำหรับภารกิจในการให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีความเกี่ยวข้อง การบริการวิชาการด้านกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย นันทนาการ และสุขภาพ การเป็นสถานที่จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิต และพิธีการสำคัญต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงภารกิจพิเศษอื่น ๆ เพื่อสังคม และมุ่งหวังให้ศูนย์กีฬาฯ เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ของมหาวิทยาลัยที่สร้างรอยยิ้ม ความสุข ความสนุกสนานเมื่อมาใช้บริการ และท้ายที่สุดคือความภาคภูมิใจของพวกเรา ชาว มศว ทุกคน (Sirindhorn Sports Center : The Pride of SWU) คิดถึงกีฬา การออกกำลังกาย นันทนาการ คิดถึงศูนย์กีฬาสิรินธร มศว ครับ

 อาจารย์ ดร. เกริกวิทย์ พงศ์ศรี

ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาสิรินธร


Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

สอบถามข้อมูล

กลุ่มงานบริการสนามและอาคารกีฬา

โทร 02-649-5000 ต่อ 22552 

กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ   

โทร 02-649-5000 ต่อ 22555 

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

สำนักงานศูนย์กีฬาสิรินธร ห้อง 211 ชั้น 2 อาคารกีฬา 2
63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 น. - 20.30 น.

ติดต่อเรา