ข่าวศูนย์กีฬาสิรินธร

แจ้งปิดให้บริการ

ศูนย์กีฬาสิรินธร
ปิดให้บริการอาคารกีฬา2และ3
ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2561
เพื่อใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬา
5 หมอสัมพันธ์

อ่านข่าว

กีฬานักเรียนนักศึกษา

ศูนย์กีฬาสิรินธร
เป็นสนามแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 39
วันที่ 18-31 มกราคม 2561

อ่านข่าว