หน้าแรก ข่าวศูนย์กีฬา มศว
ประวัติ
วัตถุประสงค์ บุคลากร แผนผังและการเดินทาง ติดต่อเรา ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
line
แผนที่ศูนย์กีฬา มศว องครักษ์
 
   

>สนามกีฬา มศว องครักษ์

>สนามกีฬา มศว ประสานมิตร


>ปฏิทินตารางการใช้สนาม

>การเป็นสมาชิกสนามกีฬ่า

>อัตราค่าบริการ 

 
 
 

 

การจัดเก็บเงินรายได้

 
 

  หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินรายได้ ค่าบำรุงสกอร์บอร์ด

 

หลักเกณฑ์การจัดเก็บ

วิธีการจัดเก็บ

1.  ค่าบำรุงสกอร์บอร์ด ชั่วโมงละ
1,200  บาท
2.  ค่าประกัน

ความเสียหาย ครั้งละ 10,000  บาท


1.  ให้ผู้ขอใช้สกอร์บอร์ด ชำระค่าบำรุงการใช้สกอร์บอร์ด ในอัตรา
ที่กำหนด พร้อมค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ควบคุมสกอร์บอร์ด ในอัตรา 200  บาท/ชม
2.  ให้ผู้ใช้ชำระเงินค่าประกันความเสียหาย ในอัตราที่กำหนดและจะคืนเงินให้แก่ผู้ใช้เมื่อสิ้นสุดการใช้ และไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น
 

  หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินรายได้ ค่าบำรุงการใช้ห้อง

 

ขนาดห้อง

หลักเกณฑ์การจัดเก็บ
ค่าไฟฟ้า
(บาท)

ค่าบำรุง
(บาท)

ค่าไฟฟ้า
(บาท)

1.  ห้องขนาดไม่เกิน 50  ตร.ม.
- การเช่าเฉพาะช่วงเวลา
- การเช่าต่อเนื่อง

150/ครั้ง
-
-

300/วัน
3,000/เดือน
30,000/ปี

60/ชม
6,000/เดือน

2.  ห้องขนาด 51 - 100 ตร.ม.
- การเช่าเฉพาะช่วงเวลา
- การเช่าต่อเนื่อง

200/ครั้ง
-
-

400/วัน
4,000/เดือน
40,000/ปี

120/ชม
12,000/เดือน

3.  ห้องขนาด 101 - 200 ตร.ม.
- การเช่าเฉพาะช่วงเวลา
- การเช่าต่อเนื่อง

300/ครั้ง
-
-

500/วัน
5,000/เดือน
50,000/ปี

200/ชม
15,000/เดือน


วิธีการจัดเก็บ
 


1.  ค่าเปิดสนาม หมายถึง ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ผู้อำนวยการ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มอบหมาย

2.  การเก็บค่าบำรุงการใช้ห้อง เพื่อการเรียนการสอน หรือการประชุมสัมมนาหรือเพื่อใช้เป็นสำนักงานหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่สมควรจากผู้ใช้ตามอัตราที่กำหนด หรือตามที่ผู้อำนวยการศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นสมควร  

3.  การเช่าแบบต่อเนื่องให้ผู้เช่า เสียค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามที่กำหนดหรือ
ติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้า โดยคิดค่าไฟฟ้า หน่วย (Unit) ละ ไม่น้อยกว่า 5 บาท

4.  ให้ผู้ใช้ชำระเงินค่าประกันความเสียหาย ไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจะคืนเงินให้แก่ผู้ใช้เมื่อสิ้นสุดการใช้ และไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น


    หลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินรายได้ ค่าบำรุงการใช้สนามกีฬา

 

สถานที่

หลักเกณฑ์การจัดเก็บ
ค่าเปิดสนาม
(บาท)

ค่าบำรุงสนาม
(บาท)

ค่าไฟฟ้า
(บาท)


มศว ประสานมิตร

สนามฟุตบอล

300/ครั้ง

700/ชม
3,000/วัน

500/ชม

สนามบาสกลางแจ้ง

500/ครั้ง

400/ชม
3,000/วัน

50/ชม

สนามเทนนิส

300/ครั้ง

100/สนาม/ชม
600/สนาม/วัน
10,000/สนาม    
/เดือน

50/สนาม/ชม

โรงยิมส์คณะพลศึกษา

500/ครั้ง

1,000/ชม
5,000/วัน

500/ชม


มศว องครักษ์

อาคารกีฬา 1

5,000/ครั้ง

1,200/ชม
8,000/วัน

 2,500/ชม

อาคารกีฬา 2

4,000/ครั้ง

1,000/ชม
5,000/วัน

1,000/ชม

 

อาคารกีฬา 3

2,000/ครั้ง

600/สนาม/ชม
3,000/สนาม/วัน

   300/สนาม/ชม

 

สนามแข่งขันซอฟท์บอล

4,000/ครั้ง

1,000/ชม
5,000/วัน

500/ชม

 

สนามกีฬากลาง
-สนามฟุตบอล
-สนามกรีฑา
3,500/ครั้ง

700/ชม
4,000/วัน
1,500/ชม
5,000/วัน

1,000/ชม
สนามฟุตบอล 2/
สนามรักบี้ฟุตบอล 1,2,3/
สนามยิงธนูและสนามฝึกซ้อม
ซอฟท์บอล
500/ครั้ง
500/ชม
-

สนามเทนนิส

300/ครั้ง
-

100/สนาม/ชม.
1,200/สนาม/ชม.
12,000/สนาม     
/เดือน

50/สนาม/ชม

อาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการกีฬา
ทางน้ำ

2,500/ครั้ง
-

2,500/สระ/ชม.
60,000/สระ/เดือน

500/สระ/ชม
10,000/สระ
/เดือน


วิธีการจัดเก็บ
 


1. ค่าเปิดสนาม หมายถึง ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  ที่ผู้อำนวยการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  มอบหมาย

2. การเก็บค่าธรรมเนียมรายวันให้ใช้ได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง

3. อัตราการจัดเก็บนี้ให้ส่วนลด  ดังนี้

3.1 หน่วยงานภายใน หรือสมาชิกของศูนย์กีฬา 30 - 50 % สำหรับค่าเปิดสนาม และค่าบำรุงสนาม
3.2 หน่วยราชการอื่น ไม่เกิน 30% สำหรับค่าเปิดสนาม และค่าบำรุงสนาม
3.3 การให้ส่วนลด ไม่รวมถึงค่าไฟฟ้า

      นอกเหนือไปจากนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

4. ให้ผู้ใช้ชำระเงินค่าประกันความเสียหาย ไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  หรือ คณบดีคณะพลศึกษาแล้วแต่กรณี  และจะคืนเงินให้แก่ผู้ใช้เมื่อสิ้นสุดการใช้  และไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้น   

  
 
   
 

ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ นครนายก 26120
..................................................................
ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
111 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

..................................................................