หน้าแรก ข่าวศูนย์กีฬา มศว
ประวัติ
วัตถุประสงค์ บุคลากร แผนผังและการเดินทาง ติดต่อเรา ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
line
แผนที่ศูนย์กีฬา มศว องครักษ์
 
   

>สนามกีฬา มศว องครักษ์

>สนามกีฬา มศว ประสานมิตร


>ปฏิทินตารางการใช้สนาม

>การเป็นสมาชิกสนามกีฬ่า

>อัตราค่าบริการ
 

 
 
   
      เพื่อให้การบริการงานของศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11(2) และเป็นไปตามข้อ 6(2) ของระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าด้วย 
การบริหารงานศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.  2547 ประกอบกับมติคณะกรรมการอำนวยการศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่  3 ตุลาคม พ.ศ. 2548 และโดยความเห็นชอบของ
ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินและหาประโยชน์ในการประชุม ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
   
  1. ประเภทของสมาชิก ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    1.1  สมาชิกประเภท ก ได้แก่ นิสิต บุคลากร และศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
1.2  สมาชิกประเภท ข ได้แก่ครอบครัวของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒและ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.3  สมาชิกประเภท ค ได้แก่ ประชาชนทั่วไป
  2.ให้ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำบัตรประจำตัวสมาชิกให้กับสมาชิกทุกคน
   โดยสมาชิกต้องเสียค่าบัตรประจำตัวสมาชิก ท่านละ ๑๐๐ บาท
   
   
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการใช้บริการศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   

1.  อัตราค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิก

 

ประเภทสมาชิก

ค่าธรรมเนียม/ปี
วิธีการจัดเก็บ
สมาชิกประเภท ก
สมาชิกประเภท ข
สมาชิกประเภท ค

-
300
1,000

1.  ให้นิสิตทุกคนเป็นสมาชิกของศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
     โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม
     ระเบียบของมหาวิทยาลัยแล้ว
2.  บุคลากรและประชาชนผู้สนใจ สามารถสมัครเป็นสมาชิก ของศูนย์กีฬา
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ที่ ที่ทำการของศูนย์กีฬา
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.  สมาชิกสามารถออกกำลังกายในศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
    ได้ทุกสนามโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายยกเว้นในสนามกีฬาหรือกิจกรรมที่
     ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษและมีการ
     เรียกเก็บ ค่าบริการหรือมีประกาศของมหาวิทยาลัยหรือประกาศของ
     คณะกรรมการอำนวยการ ฯ กำหนดให้จัดเก็บค่าธรรมเนียม
    2.  อัตราค่าบริการ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ

 

ประเภทสมาชิก

ค่าบริการ/ครั้ง
วิธีการจัดเก็บ

สมาชิกประเภท ก
สมาชิกประเภท ข
สมาชิกประเภท ค
ไม่เป็นสมาชิก

20
20
20
20

การใช้ศูนย์ฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ ทุกครั้งให้ผู้ใช้ชำระค่าบริการกับเจ้าหน้าที่
ของศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกครั้ง

     

3.  อัตราค่าบริการ สนามเทนนิส(องครักษ์)

 

ประเภทสมาชิก

ค่าบริการ
บาท/ชม/สนาม

ค่าไฟฟ้า
บาท/ชม/สนาม

วิธีการจัดเก็บ

สมาชิกประเภท ก
สมาชิกประเภท ข
สมาชิกประเภท ค
ประชาชนทั่วไป

10
10
30
50

50
50
50
50

1. การใช้สนามเทนนิส ให้ผู้ใช้ชำระค่าบริการกับเจ้าหน้าที่
    ของศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒทุกครั้ง
2. การใช้สนามทุกครั้งต้องแจ้งความจำนง ด้วยทางใด
    ทางหนึ่งที่ศูนย์กีฬากำหนด

 

     

4. อัตราค่าบริการ ห้องออกกำลังกาย

 

ประเภทสมาชิก

ค่าบริการ/ครั้ง
วิธีการจัดเก็บ

สมาชิกประเภท ก
สมาชิกประเภท ข
สมาชิกประเภท ค
ประชาชนทั่วไป

10
10
20
40

การใช้ห้องออกกำลังกายให้ผู้ใช้ชำระค่าบริการกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกครั้ง

       หลักฐานการสมัครสมาชิก

 
หลักฐาน


1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาบัตรข้าราชการ / พนักงาน / นิสิต
4. ใบรับรองแพทย์
 

ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ นครนายก 26120
..................................................................
ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
111 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

..................................................................