หน้าแรก ข่าวศูนย์กีฬา มศว
ประวัติ
วัตถุประสงค์ บุคลากร แผนผังและการเดินทาง ติดต่อเรา ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
line
แผนที่ศูนย์กีฬา มศว องครักษ์
 
   

>สนามกีฬา มศว องครักษ์

>สนามกีฬา มศว ประสานมิตร


>ปฏิทินตารางการใช้สนาม

>การเป็นสมาชิกสนามกีฬ่า

>อัตราค่าบริการ 

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง...


-  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
-  สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
-  สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา
-  สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-  สำนักงานอธิการบดี
-  สำนักคอมพิวเตอร์
-  สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
-  สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
-  สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
-  สำนักหอสมุดกลาง
-  หอสมุด มศว องครักษ์
-  ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
-  สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
-  สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
-  ศูนย์บริการวิชาการ
-  ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-  ศูนย์ภาษา มศว
-  ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย


หน่วยงานอื่นๆ...

-  หน่วยตรวจสอบภายใน

-  สภาคณาจารย์และข้าราชการ
-  สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
-  โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์
-  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
-  โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติ
   (ฝ่ายเด็กที่มีความต้องการพิเศษ)
   
 

ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ นครนายก 26120
..................................................................
ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
111 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

..................................................................