หน้าแรก ข่าวศูนย์กีฬา มศว
ประวัติ
วัตถุประสงค์ บุคลากร แผนผังและการเดินทาง ติดต่อเรา ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
line
แผนที่ศูนย์กีฬา มศว องครักษ์

>สนามกีฬา มศว องครักษ

>สนามกีฬา มศว ประสานมิตร


>ปฏิทินตารางการใช้สนาม

>การเป็นสมาชิกสนามกีฬ่า

>อัตราค่าบริการ 
 
   ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความเป็นมาสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทย
รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์  ครั้งที่  13 ซึ่งจัดการแข่งขันในเดือนธันวาคม 2541โดยทางรัฐบาลได้มองหาสถานที่ที่เหมาะสมในการสร้างสนามกีฬาเพื่อรองรับการแข่งขัน กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 และได้เลือกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เป็นสถานที่
จัดสร้างสนามฝึกซ้อมและสนามแข่งขันหลัก  เมื่อดำเนินการ ก่อสร้างเสร็จ มหาวิทยาลัยได
้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน
พระนาม “สิรินธร”  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี  เป็นชื่อสนามกีฬา ว่า 
“ศูนย์กีฬาสิรินธร”  ซึ่งศูนย์กีฬาสิรินธร
ประกอบด้วยอาคารและสนามแข่งขันต่าง ๆ ดังน
ี้


    1. อาคารกีฬา  1 
  2.
  อาคารกีฬา 
  3. อาคารกีฬา 
  4. อาคาร
  Sub Press Center
  5. สนามฝึกซ้อมยิงธนู
  6.
  สนามฝึกซ้อมและแข่งขันซอฟท์บอล
  7. สนามฝึกซ้อมและแข่งขันรักบี้ฟุตบอล
  8. สนามกีฬากลาง ประกอบด้วยสนามแข่งขันฟุตบอล และสนามกรีฑา
  พร้อมด้วยอัฒจรรย์ผู้ชม
  9. อาคารปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ ประกอบด้วยสระว่ายน้ำ 50 เมตร 1 สระ
  สระวายน้ำ 25 เมตร 1 สระ และสระกระโดด 1 สระ

ในการนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดศูนย์กีฬาสิรินธร เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2541


ในปี พ.ศ. 2542  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่  27
 ระหว่างวันที่ 4 -10 ธันวาคม พ.ศ.2542 ณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างจากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน  3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ทำีการก่อสร้าง
สนามเทนนิส จำนวน  5  สนาม และมหาวิทยาลัยสมทบจ่ายเพิ่มเติมจากงบประมาณ
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่ง


ในปี พ.ศ. 2547  มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขึ้น โดย
กำหนดให้เป็นหน่วยงานในกำกับที่หารายได้มาเลี้ยงตนเองซึ่งในศูนย์กีฬามหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประกอบด้วยศูนย์กีฬาสิรินทร และสนามกีฬาเทนนิส สนามบาสเกตบอล
กลางแจ้ง และสนามฟุตบอลของ มศว ประสานมิตร   
     


ต่อมาในปี พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้รับเกียรเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 34
  ระหว่างวันที่  1 –26 มกราคม 2550 โดยใช้
ศูนย์กีฬาสิรินธร เป็นสนามแข่งขันหลัก จัดการแข่งขัน  23  ชนิดกีฬา

ในปี พ.ศ. 2550
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสนามแข่งขันและ
ฝึกซ้อมกีฬา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน
  ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่  8  -  18  สิงหาคม  2550 โดยใช้สนามกีฬากลางเป็นสนามแข่งขันฟุตบอล อาคารกีฬา 1 ใช้แข่งขัน
กีฬาบาสเกตบอล ศูนย์ฝึกปฏิบัติการทางน้ำใช้แข่งขันโปโลน้ำ และอาคารกีฬา 2 และอาคาร
กีฬา 3 ใช้เป็นสนามฝึกซ้อมกีฬาวอลเ่ล่ย์บอล

     ด้วยความพร้อมของสถานที่ ปัจจุบันนี้ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงเป็น
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านการเรียนการสอนของคณะพลศึกษา สนับสนุนการเรียน
การสอนของวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ สนับสนุนการฝึกซ้อมกีฬาของ
นักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ 6 สถาบัน และการแข่งขันกีฬาระดับชาติ ให้บริการแก่สมาคมกีฬาต่างๆ ที่ม
ีความประสงค์จะขอใช้สถานที่ในการเก็บตัวและฝึกซ้อมกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ในนามทีมชาติไทย นอกจากนั้นยังให้บริการในด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้แก่นิสิต
บุคลากร และประชาชนทั่วไป และภายในอาคารกีฬา 2 ได้จัดห้อง Weight Training
สำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายโดยเฉพาะ โดยคิดค่าบริการในราคาย่อมเยา
   
 

ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
63 หมู่7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ นครนายก 26120

ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
111 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110